WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Miley Cyrus hát nhạc phim đồng tính

Miley Cyrus hát nhạc phim đồng tính
 - Hồi đầu năm, nữ ca sĩ tai tiếng thành lập tổ chức Happie Hippie, chuyên hỗ trợ người vô gia cư và cộng đồng LGBT. Page cho rằng: “Miley sở hữu ...