WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Kỳ thị với người nhiễm HIV: Rào cản lớn nhất để ngăn chặn đại dịch

Kỳ thị với người nhiễm HIV: Rào cản lớn nhất để ngăn chặn đại dịch
 - Sự phân biệt, kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS chính là rào cản lớn nhất để Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu chấm dứt đại dịch này vào ...