WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Không cho chuyển đổi giới tính vì lo ngại hôn nhân đồng giới'

Không cho chuyển đổi giới tính vì lo ngại hôn nhân đồng giới'
 - Tuy nhiên, vấn đề là những người đã kết hôn mà chuyển đổi giới tính thì vô tình trở thành quan hệ hôn nhân đồng giới. Trong khi đó, Luật Hôn nhân ...