WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng ở mức dưới 0,3%

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng ở mức dưới 0,3%
 - Ngày 24/9, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo “Xây dựng kế hoạch phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020” với sự tham gia ...