WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Dolce & Gabbana và tình yêu bất diệt dành cho nước Ý

Dolce & Gabbana và tình yêu bất diệt dành cho nước Ý
 - Đúng như tên gọi Italia is love (Ý là tình yêu - tạm dịch), bộ đôi nhà thiết kế đồng tính đã thể hiện tình yêu bất diệt với đất nước cũng như con người ...