WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Chính phủ Mỹ chuẩn bị kịch bản đóng cửa

Chính phủ Mỹ chuẩn bị kịch bản đóng cửa
 - Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập nhiều vấn đề thời sự như người di cư, bất bình đẳng xã hội, tình trạng nạo phá thai và hôn nhân đồng tính.