WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Ca sĩ Elton John muốn gặp ông Putin đòi quyền cho người đồng tính Nga

Ca sĩ Elton John muốn gặp ông Putin đòi quyền cho người đồng tính Nga
 - Tổng thống Putin được xem là một trong những nguyên thủ quốc gia có quan điểm rất cực đoan về đồng tính và cộng đồng LGBT (đồng tính nam, ...