WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Bồi dưỡng cán bộ Công an quản lý, giáo dục đối tượng nhiễm HIV/AIDS

Bồi dưỡng cán bộ Công an quản lý, giáo dục đối tượng nhiễm HIV/AIDS
 - Theo quy định tại Điều 45 Luật Phòng, chống HIV/AIDS thì chỉ “Người trực tiếp làm xét nghiệm HIV, quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV tại ...