WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Bóc lột tình dục trẻ em gia tăng

Bóc lột tình dục trẻ em gia tăng
 - Mại dâm đã và đang trở thành một trong những nguyên nhân chủ yếu của việc lây nhiễm HIV/AIDS, tỉ lệ người bán dâm nhiễm HIV/AIDS chiếm tỉ lệ ...