WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

5 điều nổi bật về tân thủ tướng Australia

5 điều nổi bật về tân thủ tướng Australia
 - Trong bối cảnh Australia đang tranh luận về hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, Turnbull tuyên bố ông sẽ ủng hộ nếu Canberra tổ chức bỏ phiếu.