WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

10.000 đồng cho thuốc ARV – “khoản đầu tư siêu lợi nhuận” của Chính phủ

10.000 đồng cho thuốc ARV – “khoản đầu tư siêu lợi nhuận” của Chính phủ
 - Hiện nay, ARV là loại thuốc hữu hiệu nhất để điều trị HIV/AIDS. Tuy nhiên đến năm 2017, khi tài trợ thuốc kết thúc, nguy cơ đại dịch AIDS bùng phát ...