WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Lucy Liu - vẻ đẹp châu Á ở Hollywood

Lucy Liu - vẻ đẹp châu Á ở Hollywood
 - Trong khi đóng bộ phim 3 Needles (2005) phản ánh thảm họa AIDS, Lucy ... Cô nói: “Tôi từng chứng kiến tận mắt thảm họa HIV/AIDS ở châu Phi.